icon

Algemene voorwaarden DeReparatiewinkel.nl

Algemene voorwaarden voor verkoop en levering

DeReparatiewinkel.nl
Kienvenneweg 5
7157 CC Rekken
telefoon: 06 2432 8130
email: info@dereparatiewinkel.nl

KvK: 80493491
BTW-id: NL002752576B10

Bank: KNAB
IBAN: NL78 KNAB 0601 1635 67
BIC: KNABNL2HXXX

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dereparatiewinkel.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Dereparatiewinkel.nl en afnemer. Inkoopvoorwaarden of overige vormen van voorwaarden opgesteld door de afnemer worden door Dereparatiewinkel.nl niet geaccepteerd. In het geval van een geschil tussen Dereparatiewinkel.nl en afnemer zal in dat geval het Nederlands recht van toepassing zijn.

2. Acceptatie van een aanbod of sluiting van een overeenkomst is enkel mogelijk na acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Aanbiedingen van Dereparatiewinkel.nl zijn vrijblijvend en gebaseerd op de actuele prijzen van dat moment.

2. Dereparatiewinkel.nl streeft ernaar de afnemer een zo volledig mogelijke omschrijving te geven van de betreffende producten in de aanbieding. In het geval van gebruikmaking van afbeeldingen streeft Dereparatiewinkel.nl naar het gebruik van een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dereparatiewinkel.nl niet.

3. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dereparatiewinkel.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5. Dereparatiewinkel.nl kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien  Dereparatiewinkel.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Indien er sprake van weigering van een bestelling is, wordt dit door Dereparatiewinkel.nl binnen 2 weken aan de afnemer onderbouwd kenbaar gemaakt.

Artikel 3 – De prijs

1. Prijzen zullen door  Dereparatiewinkel.nl kenbaar gemaakt worden in euro’s, inclusief Nederlandse BTW en exclusief de bijdrage voor verzending, tenzij anders overeengekomen. 

2. De verplichting en verantwoording tot afhandeling van elke vorm van eventuele heffingen, belastingen en toeslagen verband houdende met aflevering in elk ander land dan Nederland ligt bij de afnemer.

3. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten.

4. Dereparatiewinkel.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde prijzen te wijzigen indien noodzakelijk. Annulering van de overeenkomst door de afnemer is mogelijk tot de ingangsdatum van prijsmutaties.

Artikel 4 – Betalingen

1. Betaling uitsluitend via de op de website vermelde betalingsmethoden, tenzij anders is overeengekomen.

2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan  Dereparatiewinkel.nl te melden. Dereparatiewinkel.nl blijft eigenaar van de door de afnemer bestelde en door  Dereparatiewinkel.nl geleverde goederen totdat volledige betaling door de afnemer heeft plaatsgevonden.

3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Dereparatiewinkel.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 5 – Verzending

1. Dereparatiewinkel.nl maakt voor verzending van de bestelde goederen gebruik van een derde partij. Hiervoor wordt door  Dereparatiewinkel.nl een vergoeding aan de afnemer gefactureerd, welke tijdens het orderproces aan de afnemer kenbaar is gemaakt. 

2. Dereparatiewinkel.nl streeft naar het aanbieden van de bestelde goederen aan de expediteur binnen 3 werkdagen. Mocht aanlevering van de bestelde goederen aan de expediteur voor verzending niet mogelijk zijn binnen deze 3 werkdagen, ontvangt u hiervan bericht.

3. Wanneer blijkt dat levering van bestelde goederen langer dan 21 dagen zal gaan duren, heeft de afnemer recht op ontbinding van de overeenkomst en restitutie van eventueel reeds betaalde bedragen voor bestelde goederen.

4. Tenzij anders overeengekomen, zal levering plaatsvinden naar het door de afnemer opgegeven afleveringsadres. Mocht een zending onbestelbaar aan ons geretourneerd worden, ontvangt u uw aankoopbedrag van de goederen retour verminderd met de kosten verband houdende met het retour zenden. Dit bedrag bedraagt de verzendkosten vermeerderd met €2,50 verwerkingskosten. In het geval van verzending naar een Pickup parcelshop dienen bestellingen binnen 5 dagen na aankomst op het afhaalpunt afgehaald te worden. Na deze termijn wordt de zending onbestelbaar en zijn vermelde kosten eveneens van toepassing.

5. De door Dereparatiewinkel.nl verzonden goederen worden voor verzending door ons geïnspecteerd. Mochten er (bijvoorbeeld bij gemalen koffie) vacuumloze verpakkingen ontvangen worden, ligt de oorzaak hiervoor bij het transport. Dereparatiewinkel.nl kan hiervoor geen verantwoording nemen.

Artikel 6 – Retourname

1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.

2. Tijdens deze zichttermijn heeft de afnemer een herroepingsrecht, waarbij de afnemer zonder opgaaf van redenen het recht heeft om de ongeopende en onbeschadigde verpakkingen te retourneren tegen uitsluitend de kosten van retour zenden. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de procedure voor retour zenden.

3. Dereparatiewinkel.nl neemt uitsluitend producten retour in ongeopende en onbeschadigde verpakking en uitsluitend na kennisgeving vooraf aan Dereparatiewinkel.nl.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. Ondanks grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van de inhoud van de website is Dereparatiewinkel.nl niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

2. Dereparatiewinkel.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onjuist) gebruik van aangekochte producten.

Aanvullende voorwaarden reparatie en reparatiegarantie.

Aanvullende voorwaarden (reparatie)garantie van Dereparatiewinkel.nl

Consument

Als consument ben je verplicht de afgesproken prijs te betalen en de verkoper moet jou een deugdelijk product leveren. Dat wil zeggen, een product dat gedurende een bepaalde tijd aan alle eisen voldoet die je daaraan bij normaal gebruik mag stellen. En aan bijzondere eisen, als dit bij de koop is vastgelegd.

Als er bij verkoop door Dereparatiewinkel.nl een bepaalde garantie periode van toepassing is, geldt dit voor de periode die op de factuur staat en die ingaat vanaf de datum die op de factuur staat vermeld. Voor 2e hands (marge) producten geldt een maximale periode van 6 maanden garantie en/of 6000 bereidingen vanaf de datum van aankoop.

Voor zogenaamde reparatiegarantie geldt maximaal 1 jaar garantie op de te vervangen onderdelen en op de reparatie maximaal 1 jaar na factuurdatum of zoveel minder zoals vermeld op de betreffende factuur.

LET OP; Heeft het product op het moment van reparatie meer dan 10.000 bereidingen gehad of is het product ouder dan 8 jaar, dan geldt er een maximale reparatiegarantie van 6 maanden.

Als er is afgesproken,  dat er om wat voor reden dan ook,  geen garantie gegeven kan worden op een product, zijn de klant (opdrachtgever) en Dereparatiewinkel.nl dit mondeling overeengekomen en staat dit vermeld op de betreffende factuur.

Voor aanspraak op (reparatie)garantie dient u direct contact op te nemen met Dereparatiewinkel.nl als er zich een probleem of klacht voordoet. U dient Dereparatiewinkel.nl ruimschoots, maar maximaal 21 dagen, de tijd geven om een en ander in beraad te nemen,  alvorens u een antwoordt mag verwachten. Tevens bent u op verzoek van Dereparatiewinkel.nl verplicht het product voor onderzoek af te geven. Dereparatiewinkel.nl zal proberen om binnen 12 weken het probleem of de klacht op te lossen. Kan Dereparatiewinkel.nl het probleem of de klacht niet oplossen, dan kunt in overleg met Dereparatiewinkel.nl tot maximaal het betaalde bedrag dat op de factuur vermeld staat terugvragen.

Zakelijke gebruikers

Voor zakelijke gebruikers gelden een aantal andere voorwaarden;

Bij aankoop van een nieuw product geldt er geen 2 jaar garantie, maar slechts 1 jaar en/of maximaal 10.000 bereidingen.

De zogenaamde reparatiegarantie is voor zakelijke gebruikers maximaal 6 maanden en/of 6000 extra bereidingen vanaf de datum van reparatie.

LET OP: Er kunnen GEEN vervolg of gevolgschades aan Dereparatiewinkel.nl geclaimd worden.